Mobirise

Vnitřní pravidla dětské skupiny Kačenka

Identifikační údaje dětské skupiny: 

Název: DS Kačenka z.s.

Adresa: Prostřední Dvůr 2073, 74901 Vítkov

Telefon: 608 560 025

Kapacita: 12 dětí

Provoz: 7 - 15:30hod pondělí – pátek (v případě dle domluvy v závislosti na obsazení kapacity) 

Tato pravidla jsou platná od:  1.1. 2021
Vypracovala: Gromnicová Jitka - Zřizovatel

Podmínky pro poskytování péče v dětské skupině:

 1. Zápis do dětské skupiny

  Přihlásit dítě do dětské skupiny lze kdykoliv během roku – rozhodující je volná kapacita. Aktuální kritéria přijetí do DS jsou zveřejňována na webových stránkách. Podmínkou zápisu je předchozí návštěva rodiče a dítěte ve skupině, kterou si s námi rodiče sjednají telefonicky nebo emailem.

  Rodiče obdrží přihlášku, na jejímž základě je s nimi uzavřena smlouva o poskytování péče v dětské skupině.

  Děti jsou do dětské skupiny zařazovány po předchozí adaptační přípravě, která trvá cca 1 týden, dle individuálních dispozic dítěte. Adaptační plán sestavuje pečující osoba po dohodě se zákonným zástupcem dítěte.
  Přednostně jsou přijímány děti k celodenní péči.

 2. Režim dne

  7 - 8:15 setkáváme se uvnitř dětské skupiny, volná hra, spontánní aktivita dětí
  8:15 – 8:30 ranní kruh, seznámení dětí s plánem dne
  8:30 – 9:00 hygiena, svačina
  9:00 – 11:00 aktivity dle počasí a plánu pečující osoby (pohybové hry, pobyt na zahradě, procházka, výtvarné aktivity, hra na hudební nástroje atd.)
  11:00 – 11:30 hygiena a společný oběd
  11:30 – 13:30 čtení pohádek, odpočinek
  13:30 - 14:00 hygiena, svačina
  14:00 – 15:30 odpolední program, volná hra, odchod dětí domů

  DS je otevřena od 7:00 do 15:30 hodin (případně dle dohody v závislosti na aktuální obsazenosti). Do DS přicházejí děti zdravé, pravidelně a včas do 8,00 hodin, aby se mohly zúčastnit ranních činností. Po obědě je možné děti vyzvednout od 11.30 do 12,00 hod., po odpočinku a svačině od 13:30 do 15:30 hod. Případně je možné se individuálně dohodnout jinak.

  Provoz DS je celoroční – otevřeno je v pracovní dny (včetně letních prázdnin). Pouze ve státní svátky není péče poskytována.

  Za příznivého počasí tráví děti nejméně 2 hodiny venku. Důvodem vynechání pobytu venku jsou: silný vítr, déšť, mlha, znečištěné ovzduší nebo teplota pod - 10 °C. V případě dobrého počasí je pravděpodobný delší pobyt venku.

  Při příchodu a odchodu musí rodiče nebo jimi pověřené osoby (uvedené písemně v evidenci dítěte) dítě osobně předat pečující osobě, totéž platí u převzetí. Docházka je evidována elektronicky.

  V případě, že zůstane dítě v DS po provozu, pečující osoba kontaktuje rodiče a pokud je to možné, zůstane s dítětem až do té doby, dokud si je nevyzvedne rodič nebo jím pověřená osoba. Pokud se tento problém bude opakovat častěji, bude kvalifikován jako hrubé porušení vnitřních pravidel DS a tato služba bude účtována dle domluvy s rodičem.

  Při ranním předávání dítěte rodič informuje příslušného pracovníka o důležitých okolnostech spojených se stavem dítěte (např. dítě po nemoci, závažné okolnosti v rodině apod.). Jedná se především o okolnosti, které by mohly narušit fyzickou či psychickou pohodu dítěte a dalších dětí během pobytu v dětské skupině. Rodič předává dítě dostatečně vybavené s ohledem na aktuální počasí a potřeby dítěte.

 3. Zázemí

  Děti mají zázemí v prostorách vytvořených v objektu DS Kačenka (příp. lůžka pro děti spící po obědě), šatnu, sociální zařízení pro děti i pečující osoby a kuchyňku s jídelnou.

 4. Péče o zdraví a bezpečnost dětí

  Do DS se přijímají pouze zdravé děti, které nemohou být zdrojem infekce pro ostatní. Pokud pečující osoba zjistí v průběhu dne, že je dítě nemocné, informuje o tom ihned rodiče, kteří si dítě co nejdříve z DS vyzvednou. V případě nutnosti zajistí poskytnutí zdravotních služeb. Taktéž nemohou být děti předány s léky nebo nedoléčené.

  Za bezpečnost dětí v DS odpovídají po celou dobu práce s dětmi odpovědné osoby DS, a to od doby převzetí až do doby předání rodičům nebo jimi pověřeným osobám.

  Nemůže-li rodič dítě do školy přivést nebo odvést, může tak učinit jiná rodiči pověřená osoba, která je zapsaná v evidenci dítěte.

  Děti nenosí do DS žádné šperky a cenné předměty. Za případnou ztrátu nelze poskytnout náhradu. Dále nenosí cukrovinky, žvýkačky, bonbony, hračky (může si přinést plyšovou malou hračku na spaní).

 5. Stravování

  Oběd a svačiny si rodiče zajišťují sami dle domluvy mezi sebou. Svačiny i obědy jsou servírovány na speciálně určeném místě v DS Kačenka.

  Děti obědvají ve speciálně určeném prostoru (jídelním koutku) a podle možností věku se zapojují do úklidu nádobí. Dětem se podle věku vštěpují základní společenské a hygienické návyky během jídla.

 6. Pitný režim

  Dětem je celý den k dispozici v zázemí DS voda, příp. čaj. V letních měsících jsou rodiče povinni pro pobyt venku vybavit dítě odpovídající podepsanou lahvičkou s pitím. V zimních měsících je pak pro děti k dispozici teplý čaj.

 7. Vybavení dětí

  Pro bezpečný a příjemný pobyt dětí ve venkovním prostředí je nutné, aby měly děti dobré vybavení, odpovídající aktuálnímu počasí. Vybavení podle aktuálního počasí zajišťuje rodič. Dítě má v zázemí školky prostor na náhradní oblečení, které podle počasí a potřeby doplňuje rodič. Děti by měly mít k dispozici každý den pláštěnku a holínky, tyto věci je možné ponechat v prostorách šatny DS Kačenka.

 8. Platby

  Služba péče o dítě v DS Kačenka je financována z Evropského sociálního fondu, Operačního programu Zaměstnanost a Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky, s částečnou úhradou nákladů rodiči, a to ve výši aktuálního ceníku na webových stránkách, který je také přílohou smlouvy. Úhradu za péči o dítě v DS (školkovné) jsou rodiče povinni zaplatit vždy do 20. dne daného měsíce převodem na bankovní účet č. 1820323002/5500 nebo hotovosti v DS. V případě nepřítomnosti dítěte v dětské skupině se poplatek nevrací.

  Pokud rodiče opakovaně nezaplatí školkovné a nedohodnou si s odpovědnou osobou jiný termín úhrady, může odpovědná osoba rozhodnout o ukončení docházky do DS.

 9. Omlouvání dítěte

  Nepřítomnost dítěte je třeba nahlásit předem, nejpozději do 8:00 hodin daného dne.

 10. Režim úklidu

  Výměna lůžkovin se provádí 1x za 18 dní.

  Úklid v prostorách se provádí 1x denně:
  • setřením všech podlah a povrchů na vlhko, koberce se čistí vysavačem;
  • vynesením všech odpadků;
  • umytím a dezinfekcí WC a umyvadel;
  1x týdně: omytím a dezinfekcí omyvatelných ploch a stěn hygienických zařízení;
  2 x ročně: umytím oken, včetně rámů a svítidel, celkovým úklidem všech prostor, čištění koberců ( v případě nutnosti vícekrát do roka)

 11. Práva a povinnosti rodičů

  Rodiče mají právo:
  • na diskrétnost a ochranu informací týkajících se jejich dítěte a poskytovaných dat rodinou
  • kontaktovat kdykoliv vedoucí DS.
  • konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s pečujícími osobami,
  • vyjadřovat se k podstatným rozhodnutím týkajících se záležitostí vzdělávání dítěte;
  • přispívat svými nápady, připomínkami a náměty k obohacení výchovného programu dětské skupiny;
  • po dohodě s učitelkou být výjimečně přítomni výchovným činnostem ve třídě;
  • na informace, poradenskou pomoc.

  Povinnosti rodičů:
  • dodržovat vnitřní pravidla, předpisy a pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni;
  • děti předávat i vyzvedávat osobně;
  • při akutních stavech (horečce, zvracení, průjmu atd.) jsou rodiče povinni dostavit se pro své dítě neprodleně do 1 hodiny po telefonickém nebo jiném upozornění,
  • pečující osoby se vždy musí dovolat na uvedené číslo;
  • informovat písemně o veškerých změnách (např. změna bydliště, telefonů, pojišťovny, zaměstnání, atd.);
  • informovat pečující osoby o změně zdravotní způsobilosti dětí;
  • přivádět děti zdravé, bez příznaku infekčních chorob (zvracení, silný kašel, rýma, průjem, vyrážka, zánět spojivek apod.);
  • řádně hradit poplatek za péči a stravné ve stanoveném termínu.
  • respektovat pravidla chování a soužití, která v DS platí, sledovat informace uveřejněné na nástěnkách či dálkovým přístupem.

 12. Evidence dětí

  Zákonní zástupci vyplní evidenční list dítěte, ve kterém bude vyplněno: jméno a příjmení dítěte, rodné číslo, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, zdravotní pojišťovna, dále jména a příjmení zákonných zástupců, jejich zaměstnání, sourozenci, telefonické spojení. Seznam osob oprávněných k vyzvedávání dítěte. Zdravotní stav dítěte a pravidelné očkování potvrdí do přihlášky dětský lékař, a to před nástupem do DS.

Plnění vnitřních pravidel je závazné pro rodiče i zaměstnance v plném rozsahu.

2.6.2022 © Copyright 2019-2022 Dětské studio Kačenka

Landing Page Software