Mobirise

Provozní a úklidový řád dětské skupiny Kačenka

Vypracovala: Gromnicová Jitka - zřizovatel

Řád nabývá platnosti ode dne: 4. 1. 2021   

Řád nabývá účinnosti ode dne: 4. 1. 2021

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které Dětská skupina Kačenka s registračním číslem Cz.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0017031

(dle zákona 247/2014 Sb. ZÁKON ze dne 23. září 2014 o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů).

1

Údaje o zařízení

Adresa: Prostřední dvůr 2073, Vítkov, 749 01
IČO: 06364349
Zodpovědná osoba: Štěpánka Gromnicová

Kontakt:
Web: www.detska-skupina-kacenka.cz
Tel: +420 608 560 025
Email: dskacenka@seznam.cz

2

Popis zařízení

Typ – s celodenní péčí, s pravidelným provozem pondělí až pátek, víkendy po domluvě
Služba je poskytována s částečnou úhradou nákladů DS Kačenka dle aktuálního ceníku.
Kapacita:
Počet míst: 12

Počet tříd: 1 (pohybová místnost, místnost na odpočinek, obědová místnost)
Věkové složení: věková skupina od 1 do 6 let
Datum zahájení poskytování služby péče o dítě: 02.09.2019 

Provozní doba: pondělí až pátek: od 7:30 do 15:30 (popř. dle dohody)
Odpolední hlídání dle domluvy
sobota a neděle: PO DOMLUVĚ

Podmínky pro provoz: Zařízení splňuje veškeré stavební a bezpečnostní normy a požadavky na hygienická zařízení dle návrhu zákona o dětské skupině (plocha pobytové místnosti a ložnice 4m² na 1 dítě, 1 WC na 5 dětí + 1 WC nahrazeno nočníkem, sprcha, na 1 dítě připadá 1 lehátko, 1 židlička, prostor pro práci u stolu).
Provozovatel si vyhrazuje právo v případě nepředvídatelných a havarijních situací, jenž by omezily kvalitu a péči o dítě, omezit provoz dětské skupiny.

3

Denní režim

7:30 Otevření školky
7:00 – 9:00 Příchod dětí do školky - volné hry dětí, zájmové činnosti, hry s kamarády, komunikace s učitelkou.
9:00 – 9:15 Hygiena - dopolední svačinka.
9:15 – 10:15 Výchovně vzdělávací a kreativní blok.
Děti se ve skupinkách věnují činnostem, které podporují jejich duševní rozvoj a rozvíjení jemné motoriky (malování, keramika, modelování, zpěv, hry s texty, logopedická cvičení, práce s výtvarnými potřebami, práce s pojmy, činnosti v rámci předškolní výchovy).
10:15 – 11:15 Tematické vycházky nebo pohybové aktivity venku.
11:15 – 12:00 Hygiena - oběd (děti se učí chovat u stolu, uklízí po sobě).
12:00 – 12:15 Vyzvedávání dětí.
12:15 – 13:45 Odpočinek - četba, poslech nahrávek, spánek.
13:45 – 15:00 Hygiena - odpolední svačina. Odchod dětí.

4

Oblečení

Rodiče jsou povinni vybavit dítě denně vhodným oblečením a obutím na pobyt venku i uvnitř, včetně náhradního oblečení a plen (pokud je dítě používá). Věci se ukládají do skříňky v šatně označenou značkou dítěte. Stejně tak pyžamo přináší rodič dle potřeby a zajistí jeho pravidelnou údržbu.

5

Strava a pitný režim

Rodiče mají možnost pro své dítě zajistit vlastní stravu, kterou při příchodu předají kompetentní osobě, která následně zajistí uskladnění potravin a následný ohřev dle hygienických požadavků.

Dopolední přesnídávka a odpolední svačina je připravována v prostorách výdejny .

Celodenní pitný režim je zabezpečen balenou vodou. Dětem je připravován ovocný čaj , mléko, džus a ovocné šťávy.

Pečující osoba dohlíží na příjem stravy a dbá na dodržování pitného režimu.

6

Zápis a přijetí dětí

Děti jsou přijímány průběžně do naplnění kapacity.

Přijímáme děti ve věku od 1 do 6 let (do předškolního věku).

Děti jsou přijímány na základě uzavřené smlouvy o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině Kačenka, vyplnění Evidenčního listu a PŘIHLÁŠKY DÍTĚTE K ZÁPISU DO DĚTSKÉ SKUPINY KAČENKA, Lékařského posudku o zdravotní způsobilosti dítěte a potvrzení o pravidelném očkování dítěte. Poskytnuté údaje budou využity pouze pro organizační účely dětské skupiny v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Základní podmínkou přijetí dítěte do dětské skupiny je, že minimálně jeden z rodičů dítěte (zákonný zástupce, opatrovník) je zaměstnán, vykonává podnikatelskou činnost, studuje, nebo je veden na Úřadu práce a intenzivně práci hledá a dále pak „Potvrzení o postavení podpořené osoby na trhu práce “. V případě změny je nutno neprodleně tuto změnu nahlásit.

Děti jsou přijímány nejpozději do 9 hod, o pozdějším příchodu je nutno předem informovat kompetentní osobu a to chůvu nebo zodpovědného vedoucího, po nedodržení dané podmínky nemusí být dítě tentýž den přijato. Dítě bude převzato pouze pokud je zcela zdravé, tzn. nejeví žádné příznaky nemoci či infekce (zelená rýma, dlouhodobý kašel, teplota, vyrážka aj.). Nelze přijmout nedoléčené děti s léky. Pokud jsou v průběhu dne zjištěny příznaky nemoci, pečující osoba neprodleně kontaktuje rodiče (zákonného zástupce), který je povinen dítě v co nejkratší době vyzvednout. Prosíme o maximální ohleduplnost ke zdravým dětem. Alergie a jiné dlouhodobé zdravotní problémy je nutno uvést do PŘIHLÁŠKY DÍTĚTE DO DĚTSKÉ SKUPINY KAČENKA. V případě výskytu infekčních nemocí v rodině dítěte nebo jeho blízkém okolí (včetně vší a jiných parazitů), jsou zákonní zástupci povinni tuto informaci ihned oznámit.

Nedoporučujeme dětem dávat žádné cenné předměty, za případnou ztrátu neručíme. Zákonní zástupci zodpovídají za to, aby jejich dítě nedoneslo do zařízení žádné nebezpečné předměty.

Docházku denně evidujeme elektronicky.

Neplánovaná nepřítomnost dítěte v případě nemoci nebo jiné nenadálé situace je nutná nahlásit na čísle +420 608 560 025 možno i přes SMS, nejpozději do 8 hod dne, kdy dítě do zařízení nedojde. Plánovaná nepřítomnost dítěte z jiného důvodu, předem známého, je nutno nahlásit nejpozději do 16:00 hod. dne, který předchází dni, v němž dítě nepřijde.
 

7

Předání dítěte

Zákonný zástupce může dle dohody , nejpozději však do konce pracovní doby dětské skupiny. Lze dohodnout také pozdější vyzvednutí předem však je nutno čas vyzvednutí oznámit. Dítě nemůže v zařízení strávit více jak 6 hodin.

Dítě je předáno výhradně zákonnému zástupci, případně pověřené osobě zmocněné písemnou dohodou (nesmí být mladší osmnácti let). Tyto osoby je nutno uvést při v PŘIHLÁŠCE DÍTĚTE K ZÁPISU DO DĚTSKÉ SKUPINY KAČENKA a jsou povinni se prokázat občanským průkazem. Osoba, jenž dítě převzala podpisem stvrzuje, že dítě převzala v pořádku, bez zranění a neprojevují se u něj známky nemoci.

Pokud není dítě ve stanovené době vyzvednuto ze zařízení, kompetentní osoba telefonicky kontaktuje zákonného zástupce, v případě nezastižení rodiče nebo pověřené osoby kontaktuje Policii ČR. Tato situace bude písemně protokolována. V tomto případě je dítě buď předáno Policii ČR nebo po domluvě ponecháno v dětské skupině.

Cena pobytu po ukončení pracovní doby centra je účtována dle platného ceníku částkou 100,- Kč/za každou započatou hodinu.

8

ÚKLIDOVÝ ŘÁD

Úklid prostor je realizován ve večerních hodinách po odchodu dětí nebo v ranních hodinách před příchodem dětí

Každodenní úklid :

● Umytí toalet
● Vysávání prostor
● Vynášení odpadků
● Setření podlah a povrchů na vlhko

Úklid jednou za týden:

● Desinfekce toalet a mytí omyvatelných částí stěn
● Výměna ručníků
● Utírání prachu ve všech skříňkách vlhkým hadrem

Úklid 2x do roka:

● Umytí oken
● Sanitární den - důkladná desinfekce všech prostor
● Mytí svítidel a pravidelnou údržbou nuceného větrání

Čištění koberců externí firmou - 1x ročně
Úklidové prostředky a pomůcky k úklidu jsou uloženy v úklidové místnosti zabezpečené před vstupem dětí.

PRÁDLO:

Výměna prádla:

● lůžkovin dle vyhlášky 1x za 3 týdny a dle potřeby
● ručníky 1x týdně a dle potřeby
● pyžama 1x měsíčně a dle potřeby

Způsob manipulace s prádlem:

Čisté prádlo je skladováno ve skříni v denní místnosti. Podle potřeby vydává prádlo převléká přítomná chůva. Děti mají individuálně přidělené lůžkoviny uloženy ve své polici ve skříni pro toto určené. Uložení lůžkovin zajišťuje jejich pravidelné větrání.

Způsob praní prádla: lůžkoviny a ručníky pere p. Barabášová v místnosti k tomu určené, která je vybavena pračkou, sušičkou a žehlícím prknem se žehličkou. Tato činnost se provádí po skončení provozu dětské skupiny. Pyžama dětí perou rodiče.

Způsob manipulace s prádlem: použité lůžkoviny a ručníky jsou buď rovnou vyprány nebo v plastovém koši na prádlo uloženy v koupelně v 1.NP. (pouze do doby skončení provozu skupiny). Vyprané lůžkoviny jsou uloženy ve skříni v denní místnosti.  

9

Závěrečná ustanovení

Seznámení se s tímto provozním řádem a jeho dodržování je závazné pro všechny pečující osoby DS Kačenka a rodiče- zákonné zástupce dětí. Změna provozního řádu je možná po dohodě a po projednání na schůzi Neziskové organizace DS Kačenka. Změna bude sdělena rodičům včas. Všechny pečující osoby budou s tímto provozním řádem seznámeny před podpisem pracovní smlouvy.

2.6.2022 © Copyright 2019-2022 Dětské studio Kačenka

AI Website Builder